Rapporter

Här kan du läsa om Hagainitiativets rapporter och ställningstaganden vi har tagit fram

“Klimatarbetet i våra företag leder bland annat till minskade kostnader genom energieffektiviseringar, minskade företagsrisker, nöjdare kunder, stoltare medarbetare och större kundefterfrågan.”


Remissvar En svensk flygskatt

Den 30 november 2016 överlämnade Utredningen om skatt på flygresor sitt betänkande “En svensk flygskatt” till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur en skatt på flygresor kan utformas med syfte att minska klimatpåverkan från flyget och bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Läs remissvar här

 

Klimatarbete – när är det inte lönsamt?

Rapporten Klimatarbete – när är det inte lönsamt?, visar vilka de stora hindren är för att gå mot utsläpp nära noll. Rapporten visar att det krävs en politik med
mer fokus på investeringar och kostnadseffektiva styrmedel för att undanröja de hinder som identifierats.

Läs rapporten här >>

Engelsk version av rapporten

Särskilt yttrande från Hagainitiativet – betänkande 1

Miljömålsberedningen har lämnat sitt förslag på ett klimatpolitiskt ramverk och klimatmål till regeringen. Hagainitiativet har lämnat ett särskilt yttrade med sina synpunkter.

Läs yttrande här >>

Särskilt yttrande från Hagainitiativet – Översyn av EU:s system för handel med utsläppsrätter

Förslag till översyn av EU:s system för handel med utsläppsrätter för perioden 2021- 2030 från Hagainitiativet.

Läs yttrande här >>

 

En vinnarpolitik för klimatet och näringslivet

Rapporten En vinnarpolitik för klimatet och näringslivet  visar vilka förändringar av politiken som Hagainitiativet vill se för att stimulera en omställning till utsläpp nära noll inom några decennier. Hagainitiativet vill att Sverige och svenska företag går före och blir vinnare i klimatarbetet. Därför har nätverket tagit fram ett inspel med tolv förslag om hur klimatpolitiken kan utvecklas.

Läs rapporten här >>

 

Lönsamhetsrapport 

Hagainitiativets rapport Klimatarbete – lönsamt? är en litteraturstudie med ett 30-tal rapporter som tydligt visar att klimatarbete kan vara lönsamt. Syftet med rapporten är att få fler företag att se möjligheterna med ett ambitiöst klimatarbete. I rapporten varvas internationella företagsexempel med svenska exempel från företagen i Hagainitiativet.

Läs rapporten här >>


Remissvar klimat- och energipolitiskt ramverk för perioden 2020-2030

Hagainitiativets remissvar på förslag på klimat- och energipolitiskt ramverk för perioden 2020-2030 (KOM(2014)15). Vi tror att höga ambitioner på klimatområdet innebär stora möjligheter för svenska företag och gör oss internationellt konkurrenskraftiga. Vi menar att ett bindande mål om 40% utsläppsminskningar är det minsta vi kan begära.

Läs remissvar här >>

 

Remissvar Färdplan 2050

Hagainitiativets remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 inlämnat den 1 februari 2013. För att klara den klimatutmaning vi står inför och vara ett föredöme i världen uppmuntrar Hagainitiativet regeringen till att sätta utmanande klimatmål. Visionen, framförallt kring förnybar energi, behöver bli tydligare och klimatpolitiken måste genomsyra alla politikområden.

Läs remissvar här 

 

Hagainitiativets position inför Färdplan 2050

Hagainitiativet har tagit fram sin position till regeringens färdplansarbete 2050. “Vi ser att förändringar är nödvändiga och att det ger oss nya spännande affärsmöjligheter. Minskad klimatpåverkan är en positiv effekt av att vi väger in klimat- och resursfrågan i våra företags affärsstrategier. Vårt perspektiv är att omställning är lönsamt för de allra flesta företag och kan ge Sverige och Europa goda konkurrensförutsättningar. Näringslivet är vana att hantera resursfrågor och snabb omställning och kan därmed vara snabbfotade i det förändringsarbete vi står inför. Vi ser inte att “business as usual” är en möjlighet, den strategin är död. Klimatarbetet i våra företag leder bland annat till minskade kostnader genom energieffektiviseringar, minskade företagsrisker, nöjdare kunder, stoltare medarbetare och större kundefterfrågan. För oss är det självklart att arbeta vidare med detta, vi är positiva till det förändringsarbete vi står inför.”

Läs Hagainitiativet position >>

I klimatpropositionen (2008/2009:162) aviserade regeringen en vision om att Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2050. För att uppnå målet med att inte ha några nettoutsläpp så ska Sverige ta fram en nationell färdplan. Naturvårdsverket tar fram scenarier och styrmedelsförslag. Miljöminstern har tillsatt en referensgrupp med representanter för bl a miljöorganisationer, näringsliv och forskare.

Läs  mer om regeringens färdplansarbete här.

 

Hagainitiativets undersökning om svenska folkets syn på greenwash i näringsliv

Hagainitiativet har tagit fram undersökning ”Svenska folkets syn på greenwash i näringslivet”. Hagainitiativet genomförde denna SIFO-undersökning för att få en bild av svenska folkets syn på klimatinformation och deras trovärdighet. Undersökningen visar att mer än varannan svensk lägger märke till företags klimatinformation men nästan hälften av svenskarna har svårt att lita på den.

Hagainitiativets undersökning visar bland annat att:

  • 57 % lägger märke till om företag beskriver sina produkter eller tjänsters klimatpåverkan.
  • 45 % litar inte på företags klimatinformation.
  • 7 % har bara den senaste månaden sett miljöinformation som inte är trovärdig.
  • Företagen bör i ökad utsträckning hänvisa till myndigheters och vetenskapliga bedömningar (35 %), använda en oberoende klimatmärkning (33 %) och ge mer exakta uppgifter från företaget om deras klimatpåverkan (24 %).

Läs hela undersökningen här

 

Klimatförtroendebarometern 2012 – så tycker svenska folket

Hagainitiativet har valt att genomföra en undersökning om svenska folkets syn på näringslivets kommunikation kring klimat. Undersökningen presenteras på Hagainitiativets seminarium i Almedalen 2012. Telefonintervjuerna, 1000 st, genomfördes av SIFO under perioden 11‐14 juni 2011.

Sammanfattning

  • 56 % lägger märke till om företag beskriver sina produkter eller tjänsters klimatpåverkan. Skillnaden mellan kvinnor och män är hela tio procentenheter; kvinnor lägger i betydligt högre utsträckning märke till om företag beskriver sina produkter eller tjänsters klimatpåverkan. Situationen inte ändrats påtagligt jämfört med ett år tidigare.
  • 47 % litar inte på företags klimatinformation. Det är fler än andelen som litar på företags klimatinformation
  • (42%). Äldre personer är mer skeptiska än yngre, och misstroendet har ökat med två procentenheter på ett år.
  • Näringslivet får lägst betyg när allmänheten anger hur pådrivande de anser olika aktörer är för att minska klimatpåverkan. Media får högst betyg, medan regeringen, EU och konsumenter alla får ungefär samma betyg.
  • Ingen aktör når upp till ”ganska pådrivande” i genomsnittligt omdöme.

Läs undersökningen här

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev