Sveaskog

Sveaskogs kärnverksamhet är att bruka och sälja skog som timmer, massaved och biobränsle, för att användas i produktion av träprodukter, papper, förpackningar och energi. Sveaskog är Sveriges största skogsägare med kunder över hela landet och omsätter årligen 6,1 miljarder kronor. Företaget bedriver verksamhet på 3 miljoner hektar med 700 medarbetare och ett stort antal entreprenörer över hela landet.  Sveaskog tar långsiktigt ansvar för skogen som ett komplext ekosystem med plats för människor, djur och växter. Med sin förnybara råvara bidrar de till framgångsrika industrier i Sverige.


29 January, 2014

Klimatmål
Sveaskogs mål är att 2010-2020 minska utsläppen av koldioxid med minst 30 %, relaterat till mängd levererad skogsråvara. Med 2005 som basår är målet att uppnå en minskning av de totala koldioxidutsläppen med 40 % till 2020.

Hur ska målen nås?
Det mesta av Sveaskogs utsläpp av koldioxid härrör från virkestransporter och skogsmaskiner. Målen om minskade utsläpp till 2020 ska nås genom minskad förbrukning/effektivisering, ökad användning av förnybara bränslen och ökad andel virkestransporter med tåg.

Arbete pågår för att öka energieffektiviteten genom utbildning i effektivare körsätt, ökad lastfyllnadsgrad och virkesbyten med andra skogsägare. Användning av förnybara bränslen i lastbilar och skogsmaskiner har varit starkt begränsad av tillgänglighet, distribution och driftsstörningar vintertid. Här räknar Sveaskog med utvecklade förutsättningar som möjliggör väsentligt ökade satsningar på förnybara bränslealternativ de närmaste 2-3 åren. Valet av transportslag för virket är en annan nyckelfaktor för att nå utsläppsmålen, där Sveaskog i ökad utsträckning strävar efter att prioritera tåg av såväl miljö- som kostnadsskäl.

Kontaktperson
Olof Johansson, miljöchef, Sveaskog
olof.johansson@sveaskog.se

Skogen är fantastisk på att motverka klimatförändringar. En kubikmeter skog binder drygt ett ton koldioxid per år.

Den svenska skogen växer totalt med 110 miljoner kubikmeter varje år - det innebär att den binder upp emot 140 miljoner ton koldioxid. Det är dubbelt så mycket som de svenska utsläppen totalt av koldioxid. Sveaskog är landets största markägare och vill genom ett hållbart skogsbruk fortsätta att vara en del av lösningen till ett förnybart samhälle.

Sveaskog

Olof Johansson

miljöchef Sveaskog

olof.johansson@sveaskog.se

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev