Inspiration

För att inspireras om vad ditt företag kan göra på klimatområdet lyfter vi fram goda exempel och lönsamma case från företagen i Hagainitiativet. Läs mer om dem under Inspiration.

fjärrvarmesatsning-hkscan

Fjärrvärmesatsning på HKScan

HKScan Sweden anslöt sig hösten 2013 till fjärrvärmenätet i Kristianstad och minskar därmed koldioxidutsläppen med ca 2 700 ton CO2e/år, även energikostnaden går ner i och med omställningen. Fjärrvärmen är producerad av biobränsle och biogas där HKScans slakteriavfall är en av komponenterna, därmed sluts också en del av kretsloppet. Den ökade... Läs mer»

Publicerat 8 April, 2014

axfood-energiovervakning

Axfoods energiövervakningssystem minskar utsläppen

Hemköp och Willys har under 2013 inlett installationer av ett energiövervakningssystem. Målet är att till 2015 minska energiförbrukningen med 30 procent per kvadratmeter butiksyta. Resultaten från de gjorda installationerna är mycket lovande och det finns goda förutsättningar för att målet ska nås. Axfood har som mål att minska sin klimatpåverkan... Läs mer»

Publicerat 8 April, 2014

vasa-garnisonen

Vasakronan energieffektiviserar Garnisonen

Kvarteret Garnisonen i Stockholm är Sveriges största sammanhängande kontorsarbetsplats och en stor del av lokalerna byggdes under 1970-talet. Under 2011 påbörjades ett omfattande energieffektiviseringsprojekt med målet att sänka energianvändningen med 45 %, eller 2,1 megawattimmar. Den minskade energianvändningen motsvarar en årlig kostnadsbesparing på 2,1 miljoner kronor.

Publicerat 8 April, 2014

sveaskog-plantskoleverksamhet

Sveaskogs plantskoleverksamhet energieffektiviserar

Åtgärd: Byte till biobränsleuppvärmning och moderna pannor på två av Sveaskogs plantskolor har lett till stora energibesparingar Utsläppsreducering: En 50-procentig reduktion i koldioxidutsläpp, vilket motsvarar cirka 600 ton CO2 Kostnadsbesparing: Bytet av pannor på de två plantskolorna ger en årlig besparing motsvarande 200 liter eldningsolja

Publicerat 8 April, 2014

statoil

Statoil Fuel & Retail reducerar drivmedelskostnader

Åtgärd: Byte till bränslesnålare tankbilar, centralisering av transportplanering, fokus på “eco driving” i kombination med en ökad andel förnybara råvaror i drivmedlet har inneburit miljömässiga och ekonomiska fördelar. Utsläppsreducering: Årlig minskning med ca 2400 ton CO2. Kostnadsbesparing: Årlig reduktion av drivmedelskostnad med ca 5 MSEK (ca 15 % reduktion).

Publicerat 8 April, 2014

stena-recyling-logistiklosningar

Stena Recycling handlar upp smarta logistiklösningar

Åtgärd: Ett specialanpassat ekipage har beställts för transporterna i Halmstad där 42 ton kan transporteras åt gången. Ekipaget är specialanpassad för verksamhetstypen och dragbilen har en av de mest driftsnåla motorer som finns. Utsläppsreducering: En lösning som innebär 1000 färre transporter, eller omkring 18000 transportkilometer per år. En förbättring både... Läs mer»

Publicerat 8 April, 2014

McDonalds

McDonald’s samtransporterar återvunna fraktioner

Åtgärd: Samtransporter av vissa återvunna fraktioner (wellpapp, mjukplast och PET) Utsläppsreducering när systemet är fullt utbyggt under 2014: en årlig minskning med 300 ton koldioxid Kostnadsbesparing/återbetalningstid: Kostnadsbesparingen landar på ca 14 000 SEK per ansluten restaurang och år

Publicerat 8 April, 2014

lofbergs

Löfbergs underhåll av tryckluftsventiler minskar elförbrukning

Genom ett systematiskt underhåll av tryckluftsventiler vid anläggningen i Karlstad minskade läckagen, vilket resulterade i att elförbrukning för kompressorer sjönk med 80 000 kWh. En förhållandevis liten och enkel åtgärd med besparingar som motsvarar årsförbrukning av hushållsel i 16 villor.

Publicerat 8 April, 2014

lantmannen-mantorp

Lantmännen: Minskad tomgångskörning i Mantorp

En kartläggning av energiåtgången på Unibake’s anläggning i Mantorp visade på onödig energiförbrukning vid nattuppehåll. Alla energitjuvar identifierades och en checklista upprättades för utrustning som kan stängas av. Inför natten går personalen nu en avstängningsrond, sedan denna infördes har energiåtgången för nattens tomgångskörning minskats med över 60 %.

Publicerat 8 April, 2014

jm-varme

JM:s bostadshus reglerar värme med väderprognosstyrning

I JMs bostadshus installeras idag väderprognosstyrning, vilket innebär att värmeanläggningen regleras med hjälp av data från detaljerade, lokala väderprognoser i stället för en lokal temperaturmätare. Hänsyn tas till såväl temperatur, fukt och vind och denna lösning gör att systemet kan arbeta jämnare vilket i sin tur ger en besparing på... Läs mer»

Publicerat 8 April, 2014

hkscan-fjarrvärmesatsar

HKScan fjärrvärmesatsar i Kristianstad

Åtgärd: Från gasoleldning till fjärrvärme som produceras av biobränsle och biogas Utsläppsreducering: En årlig minskning med 2700 ton koldioxid, vilket motsvarar 1 % av Kristianstads kommuns totala utsläpp Återbetalningstid: 12 månader

Publicerat 8 April, 2014

lonsam-utslappreducering-fortum

Lönsam utsläppsreducering för Fortum Värme

Åtgärd: Överskottsvärme från en datahall återvinns till fjärrvärmenätet mot ersättning från Fortum. Banhof investerar i värmepumpar och Fortum Värme bygger distributionsledning Utsläppsreducering: Totalt kommer över 500 MWh fjärrvärme att produceras varje år med spillvärmen som energiråvara, med minskade utsläpp om ca 40 ton CO2 per år (beräknat enligt värmebranschens standardmetod).... Läs mer»

Publicerat 8 April, 2014

cocacola-gasenibotten

Ingen produktionsutrustning igång i onödan hos Coca-Cola

Åtgärd: Daglig uppföljning av senaste dygnets energiförbrukning i produktion. Bättre rutiner för avstängning av utrustning Utsläppsreducering: 115 MWh minskad energiförbrukning 2013. (Coca-Cola Enterprises använder ursprungsmärkt Bra Miljöval El) Kostnadsbesparing: Motsvarar drygt 5 % minskad energiförbrukning per liter dryck. Åtgärden handlar främst om bättre rutiner och beteende, inga särskilda investeringar har... Läs mer»

Publicerat 8 April, 2014

axfood-kallsortering

Axfoods källsortering bidrar till ökad lönsamhet

Att få ordning på materialflödena med källsortering i många fraktioner blev lönsamt för Axfood genom att kostnader för avfallsförbränning blev lägre och försäljning av råvaror ökade.  I samband med denna förändring förbättrades också avtalen med entreprenörerna. Den värdefulla fraktionen mjukplast tar Dagabs egna bilar tillbaka till lagren på ett kostnadseffektivt... Läs mer»

Publicerat 8 April, 2014

vasakronan-gron-varme

Succé för Vasakronans gröna hyresavtal

Under 2010 lanserade Vasakronan som första fastighetsbolag i Sverige gröna hyresavtal. - Våra gröna hyresavtal är verkligen en succé. Sedan starten våren 2010 har vi tecknat över 1000 avtal, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan. De gröna avtalen är en överenskommelse mellan oss och våra kunder om att spara energi och resurser,... Läs mer»

Publicerat 8 April, 2014

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev