Karin Stenmar: Folksam investerar i gröna obligationer


Karin Stenmar, hållbarhetschef för Folksamgruppen | 8 March, 2017

På senare tid har det växt fram en ny möjlighet för Folksam att göra hållbara investeringar. En rad svenska kommuner och landsting har börjat ge ut gröna obligationer för att finansiera miljöförbättrande projekt .

På Folksam gillar vi gröna obligationer särskilt eftersom det gör att vi kan investera kundernas pengar med låg risk samtidigt som vi kan bidra med resurser till Sveriges omställning till ett mer hållbart samhälle. Investeringarna sker dessutom ofta lokalt och nära de kunder vars pensionspengar vi använder när vi gör dessa investeringar. För oss har gröna obligationer kommit att bli en typ av närfinansiering som innebär att vi använder våra kunders pensionskapital till att investera i gröna projekt som skapar förbättringar i deras närhet.

Folksam har en lång tradition av att delta aktivt i samhället och att jobba med hållbarhet. Det avspeglar sig i vårt arbete med alltifrån återbruk av skadat gods som våra kunder anmäler till att vi är aktiva medlemmar i Hagainitiativet med målet att minska koldioxidutsläppen i vår egna verksamhet till nära noll fram till 2030. På den sociala sidan har vi en unik kundtjänst där vi möter våra kunder på 17 språk (varav ett är teckenspråk) samt att vi länge varit det mest jämställda bolaget i branschen (på lednings- och styrelsenivå).

I investeringssammanhang är Folksam en de största i Sverige med ett samlat förvaltat kapital, framförallt våra kunders pensionspengar, på närmare 500 miljarder kronor. Hur vi styr våra investeringar är ett av våra viktigaste medel för att bidra till hållbarhet. Vår storlek gör att det spelar roll vad Folksam gör som investerare och förvaltare. Genom skarpa kriterier kopplat till miljö och klimat, jämställdhet och mänskliga rättigheter har Folksam under många år agerat som en aktiv och ansvarsfull ägare och påverkat bolagen i rätt riktning.

För lite drygt ett år sedan beslutade vi oss för att investera i gröna obligationer. Folksam har sedan maj 2016 växlat upp sina investeringar i gröna obligationer från noll till 6 miljarder kronor. Planen framåt är att ytterligare utöka investeringarna. Det kan vara projekt inom till exempel förnybar energi, energieffektivitet, rena transporter, utsläppsminskning eller avfalls- och vattenhantering. Men det kan också handla om hållbart jordbruk och fiske eller biologisk mångfald till lands och havs. För oss som investerare skiljer sig en grön obligation från en vanlig obligation på en viktig punkt: Vi måste veta hur låntagaren använder våra pengar för att säkerställa att de verkligen används till gröna syften.

Marknaden för gröna obligationer är fortfarande väldigt ny och med det följer givetvis ett antal utmaningar. Exempelvis saknas idag en utbredd definition av vad en grön obligation är för något. Därtill saknas en formell certifiering och standardiseringsprocess. Det gör att vi som investerare själva behöver aktivt utvärdera varje investering för att vara helt säkra på att våra pengar faktiskt används till gröna ändamål. Ytterligare en utmaning är att efterfrågan på gröna obligationer är väldigt mycket större än utbudet. Därför är det i sammanhanget väldigt positivt att finansmarknadsministern, Per Bolund, i ett tidigt skede tillsatt en utredning som ska titta på gröna obligationer. Här är Folksam gärna med och bidrar med våra erfarenheter.

Våra kunder anförtror oss sina pengar och de vill att vi ska förvalta pengarna på ett sätt som är både lönsamt och hållbart. Gröna obligationer är ett bra exempel på hur det kan se ut i praktiken.

Karin Stenmar: Folksam investerar i gröna obligationer

Karin Stenmar, hållbarhetschef för Folksamgruppen

“Våra kunder anförtror oss sina pengar och de vill att vi ska förvalta pengarna på ett sätt som är både lönsamt och hållbart. Gröna obligationer är ett bra exempel på hur det kan se ut i praktiken.” 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev